ziyaretci sayacı


Aktif :
Bugün :
Toplam :
Şeyh Muhammed Ali es-Sâbûnî Başsağlığı Mesajı

Çağımızın Tefsir Alimlerinden Suriyeli Şeyh Muhammed Ali es-Sâbûnî Rahmeti Rahmana yürümüştür. Şahsım ve İrfan Meclisimiz adına Şeyh Muhammed Ali es-Sâbûnî'ye Yüce Allah'tan Rahmet, İslam dünyasına da başsağlığı dilerim.

“İyi bilin ki, Allah'ın dostlarına korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir.” Yunus /62

Seyyid Şeyh Muhammed el Kadiri el Karamani

 

ŞEYH MUHAMMED ALİ ES-SABUNİ KİMDİR?

1930 yılında Suriye’nin ilim ve âlimler şehri olan Halep’te ilim ile meşhur bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası Halep şehrinin büyük âlimlerindendir. Şeyh Muhammed Ali es-Sâbûnî, Arapça ilimlerini, faraiz (miras) ilmini ve diğer dinî ilimleri babası Şeyh Cemil’den okudu. Diğer yandan Suriye’nin ileri gelen âlimlerinden dersler aldı.

Hocalarından bazıları şunlardır: Şeyh Muhammed Necip Sirâc, Şeyh Ahmed eş-Şemmâ’ Şeyh Muhammed Said el-İdlibî, Şeyh Rağıb et-Tabbâh, Şeyh Muhammed Necip Hiyata.

Şeyh Sâbûnî 1952 senesinde Ezher Üniversitesi, eş-Şerî’a fakültesini bitirdi. Daha sonra Şerî kadâ (yargı) bölümündeki tahassus eğitimini de tamamlayarak 1954 yılında Ezher’den mezun oldu ve el-Âlimiyye diplomasını almaya hak kazandı. el-Âlimiyye, o dönemin en yüksek ilmî kariyeri olup günümüzdeki doktoranın muadilidir. Daha sonra ülkesi Suriye’ye dönerek sekiz yıl sürecek olan tedris faaliyetlerinde bulundu.

Daha sonra Suudi Arabistan’a göç etmek durumunda kaldı ve burada Mekke-i Mükkerreme Üniversitesi Eğitim Fakültesinde ve eş-Şerîa fakültesinde dersler vermeye başladı. Buradaki tedris hizmeti yaklaşık yirmi sekiz yıl devam etti. Bu uzun süre boyunca üniversite hocaları yetiştirdi ve Ümmü’l-Kurâ Üniversitesi’nde birçok klasik eserin tahkikini yaptı. İmam Ebû Cafer en-Nahhâs (v.338h.)’ın “Me’âni’l-Kur’ân adlı tefsirinin tahkiki bunlardan sadece biridir.

ESERLERİ:

Safvetü’t-Tefâsîr

El-Mevârîs fi’ş-Şerîati’l-İslâmiyye

Min Künûzi’s-Sünne

Ravâ’i’u’l-Beyân fî Tefsîri Âyâti’l-Ahkâm

Kubes min Nûri’l-Kur’âni’l-Kerîm

Es-Sünnetü’n-Nebeviyye Kismün mine’l-Vahyi’l-İlâhî el-Münezzel

Mevsû’atü’l-Fikhi’ş-Şer’î el-Muyesser

Ez-Zevâcü’l-İslâmî el-Mübekkir Seâdetün ve Hisânetün

Et-Tefsîru’l-Vâdıh el-Müyesser

El-Hedyü’n-Nebeviyyü’s-Sahîh fî Salâti’t-Terâvîh

Îcâzü’l-Beyân fî Süveri’l-Kur’ân

Mevkifü’ş-Şerîati’l-Garrâ’ min Nikâhi’l-Müt’ati

Haraketü’l-Ardi ve Deverânühâ Hakîkatün İlmiyyetün Eşbetehâ’l-Kur’ân

Et-Tibyân fî Ulûmi’l-Kur’ân

Akîdetü Ehli’s-Sünneti fî Mîzâni’ş-Şer’i

En-Nübüvvetü ve’l-Enbiyâ’

Risâletü’s-Salâti

El-Mehdiyyü ve Eşrâtü’s-Sâ’ati

El-Müktetaf min ‘Uyûni’ş-Şi’r

Keşfü’l-İftirâ’ât fî Risâleti’t-Tenbîhât Havle Safveti’t-Tefâsîr

Dürratü’t-Tefâsîr

Cerîmetü’r-Ribâ Ahtaru’l-Cerâ’imi’d-Dîniyyeti ve’l-İctimâ’iyyeti

Et-Tebsîr bimâ fî Rasâ’ili Bekr Ebû Zeyd mine’t-Tezvîr

Şerhu Riyâdi’s-Sâlihîn

Şübehât ve Ebâtîl Havle teaddüdi Zevcâti’r-Rasûl

Risâletün fî Hukmî’t-Tasvîr

Me’âni’l-Kur’ân

El-Muktetaf min ‘Uyûni’t-Tefâsîr

Muhtasaru Tefsîri İbn Kesîr

Muhtasaru Tefsîri’t-Taberî

Tenvîru’l-Ezhân min Tefsîri Rûhi’l-Beyân

El-Müntekâ’l-Muhtâr min Kitâbi’l-Ezkâr

Fethu’r-Rahmân bi Keşfi mâ Yeltebisü fi’l-Kur’ân

Seyyid Muhammed Karamani ks Kimdir?
Hava Durumu
Ziyaretçilerimizden Gelen Mesajlar
Kayıtlı Video Bulunmamaktadır.
tarih
Hakkımızda

Hakkımızda
Misyon
Vizyon
İletişim

Telefon : 05446885258

Adres : İmaret Mah. 154. Sokak 7/1 Merkez KARAMAN
© Copyright 2012 Her Hakkı Saklıdır
Proteks Bilisim Teknolojileri
Aktif :
Bugün :
Toplam :